مرجع المپیاد فیزیک ایران

Iranian Physics Olympiad (IranPhO) ایرانفو

مرجع المپیاد فیزیک ایران

Iranian Physics Olympiad (IranPhO) ایرانفو

مرجع المپیاد فیزیک ایران
آخرین نظرات

کتاب هایی که در ادامه ارائه میگردد، می توانند برای دانش پژوهان فیزیکی مفید باشد ولی به عنوان منابع اصلی المپیاد فیزیک مطرح نیستند و صرفاً برای مطالعه و تمرین بیشتر می توانید استفاده کنید.


 300 مسئله چالشی فیزیک با پاسخ - انگلیسی مجموعه پرسش ها و مسائل در فیزیک - انگلیسی مسائلی در فیزیک عمومی - انگلیسی مسائلی در فیزیک - انگلیسی1000 مسئله حل شده در فیزیک کلاسیک - انگلیسی مسائل و پاسخ ها در مکانیک - انگلیسی مسائل و پاسخ ها در الکترومغناطیس - انگلیسی راهنمایی بر مسائل فیزیک - جلد 1 - انگلیسی راهنمایی بر مسائل فیزیک - جلد 2 - انگلیسی مسائل فیزیک شیکاگو - انگلیسی سری شوم 3000 مسئله حل شده فیزیک - انگلیسی (جدید)