مرجع المپیاد فیزیک ایران

Iranian Physics Olympiad (IranPhO) ایرانفو

مرجع المپیاد فیزیک ایران

Iranian Physics Olympiad (IranPhO) ایرانفو

مرجع المپیاد فیزیک ایران
آخرین نظرات

آزمون مرحله دوم المپیاد فیزیک ایران همه ساله اوایل اردیبهشت به صورت تشریحی برگزار می شود که فقط قبول شدگان مرحله اول المپیاد فیزیک ایران میتوانند در آن شرکت کنند و اسامی حدود 40 نفر از آنها اواخر خرداد به عنوان قبول شدگان مرحله دوم از سوی باشگاه دانش پژوهان جوان اعلام می شود. این آزمون شامل معمولاً حدود 8 سؤال تئوری تشریحی و یک سؤال عملی آزمایشگاه و حدود 4 ساعت وقت است.

در ادامه، سؤالات مرحله دوم المپیاد فیزیک ایران از دوره اول تا آخرین دوره برگزار شده برای دریافت ارائه میگردد.


انتشار مجازی یا کاغذی این سؤالات برای استفاده دانش آموزان ایران زمین صرفاً به همان صورت ارائه شده و ذکر منبع (ایرانفو IranPhO) بلامانع است.


 سؤالات تئوری مرحله دوم - دوره 37 المپیاد فیزیک ایران - فروردین 1403 (جدید)

 پاسخنامه مرحله دوم - دوره 37 المپیاد فیزیک ایران (کمیته ملی المپیاد فیزیک ایران) (جدید)


 سؤالات تئوری مرحله دوم - دوره 36 المپیاد فیزیک ایران - اردیبهشت 1402

 پاسخنامه مرحله دوم - دوره 36 المپیاد فیزیک ایران (کمیته ملی المپیاد فیزیک ایران)

 پاسخنامه مرحله دوم - دوره 36 المپیاد فیزیک ایران (گروه المپیاد رده ب دبیرستان علامه حلی 1 تهران)


 سؤالات تئوری مرحله دوم - دوره 35 المپیاد فیزیک ایران - اردیبهشت 1401

 پاسخنامه مرحله دوم - دوره 35 المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات تئوری مرحله دوم - دوره 34 المپیاد فیزیک ایران - اردیبهشت 1400

 پاسخنامه مرحله دوم - دوره 34 المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله دوم - دوره 33 المپیاد فیزیک ایران - تیر 1399

 آزمایش مرحله دوم - دوره 33 المپیاد فیزیک ایران

 پاسخنامه مرحله دوم - دوره 33 المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله دوم - دوره 32 المپیاد فیزیک ایران - اردیبهشت 1398

 پاسخنامه مرحله دوم - دوره 32 المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله دوم - دوره 31 المپیاد فیزیک ایران - اردیبهشت 1397

 پاسخنامه مرحله دوم - دوره 31 المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله دوم - دوره 30 المپیاد فیزیک ایران - فروردین 1396

 آزمایش مرحله دوم - دوره 30 المپیاد فیزیک ایران

 پاسخنامه مرحله دوم - دوره 30 المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله دوم - دوره 29 المپیاد فیزیک ایران - اردبهشت 1395

 آزمایش مرحله دوم - دوره 29 المپیاد فیزیک ایران

 پاسخنامه مرحله دوم - دوره 29 المپیاد فیزیک ایران

 پاسخنامه آزمایش مرحله دوم - دوره 29 المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله دوم - دوره 28 المپیاد فیزیک ایران

 آزمایش مرحله دوم - دوره 28 المپیاد فیزیک ایران

 پاسخنامه مرحله دوم - دوره 28 المپیاد فیزیک ایران

 پاسخنامه آزمایش مرحله دوم - دوره 28 المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله دوم - دوره 27 المپیاد فیزیک ایران

 آزمایش مرحله دوم - دوره 27 المپیاد فیزیک ایران

 پاسخنامه مرحله دوم- دوره 27 المپیاد فیزیک ایران (ایرانفو)

 پاسخنامه مرحله دوم- دوره 27 المپیاد فیزیک ایران (باشگاه دانش پژوهان جوان)


 سؤالات مرحله دوم - دوره 26 المپیاد فیزیک ایران

 آزمایش مرحله دوم - دوره 26 المپیاد فیزیک ایران

 پاسخنامه مرحله دوم - دوره 26 المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله دوم - دوره 25 المپیاد فیزیک ایران

 پاسخنامه مرحله دوم - دوره 25 المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله دوم - دوره 24 المپیاد فیزیک ایران

 پاسخنامه مرحله دوم - دوره 24 المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله دوم - دوره 23 المپیاد فیزیک ایران

 آزمایش مرحله دوم - دوره 23 المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله دوم - دوره 22 المپیاد فیزیک ایران

 آزمایش مرحله دوم - دوره 22 المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله دوم - دوره 21 المپیاد فیزیک ایران

 آزمایش مرحله دوم - دوره 21 المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله دوم - دوره 20 المپیاد فیزیک ایران

 آزمایش مرحله دوم - دوره 20 المپیاد فیزیک ایران

 پاسخنامه مرحله دوم - دوره 20 المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله دوم - دوره 19 المپیاد فیزیک ایران

 آزمایش مرحله دوم - دوره 19 المپیاد فیزیک ایران

 پاسخنامه مرحله دوم - دوره 19 المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله دوم - دوره 18 المپیاد فیزیک ایران

 آزمایش مرحله دوم - دوره 18 المپیاد فیزیک ایران

 پاسخنامه مرحله دوم  - دوره 18 المپیاد فیزیک ایران


سؤالات مرحله دوم - دوره 17 المپیاد فیزیک ایران

 پاسخنامه مرحله دوم  - دوره 17 المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله دوم - دوره 16 المپیاد فیزیک ایران

 آزمایش مرحله دوم - دوره 16 المپیاد فیزیک ایران

 پاسخنامه مرحله دوم - دوره 16 المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله دوم - دوره 15 المپیاد فیزیک ایران

 آزمایش مرحله دوم - دوره 15 المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله دوم - دوره 14 المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله دوم - دوره 13 المپیاد فیزیک ایران

 آزمایش مرحله دوم - دوره 13 المپیاد فیزیک ایران

 پاسخنامه مرحله دوم - دوره 13 المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله دوم - دوره 12 المپیاد فیزیک ایران

 آزمایش مرحله دوم - دوره 12 المپیاد فیزیک ایران

 پاسخنامه مرحله دوم - دوره 12 المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله دوم - دوره 11 المپیاد فیزیک ایران

 آزمایش مرحله دوم - دوره 11 المپیاد فیزیک ایران

 پاسخنامه مرحله دوم - دوره 11 المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله دوم - دوره 10 المپیاد فیزیک ایران

 پاسخنامه مرحله دوم - دوره 10 المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله دوم - دوره 9 المپیاد فیزیک ایران

 پاسخنامه مرحله دوم - دوره 9 المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله دوم - دوره 8 المپیاد فیزیک ایران

 پاسخنامه مرحله دوم - دوره 8 المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله دوم - دوره 7 المپیاد فیزیک ایران

 پاسخنامه مرحله دوم - دوره 7 المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله دوم - دوره 6 المپیاد فیزیک ایران

 پاسخنامه مرحله دوم - دوره 6 المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله دوم - دوره 5 المپیاد فیزیک ایران

 پاسخنامه مرحله دوم - دوره 5 المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله دوم - دوره 4 المپیاد فیزیک ایران

 پاسخنامه مرحله دوم - دوره 4 المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله دوم - دوره 3 المپیاد فیزیک ایران

 پاسخنامه مرحله دوم - دوره 3 المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله دوم - دوره 2 المپیاد فیزیک ایران 

 پاسخنامه مرحله دوم - دوره 2 المپیاد فیزیک ایران 


 سؤالات مرحله دوم - دوره 1 المپیاد فیزیک ایران

 پاسخنامه مرحله دوم - دوره 1 المپیاد فیزیک ایران


برای مطالعه نکاتی در مورد مرحله دوم المپیاد فیزیک ایران، به اینجا مراجعه کنید.