مرجع المپیاد فیزیک ایران

Iranian Physics Olympiad (IranPhO) ایرانفو

مرجع المپیاد فیزیک ایران

Iranian Physics Olympiad (IranPhO) ایرانفو

مرجع المپیاد فیزیک ایران
آخرین نظرات

آزمون مرحله دوم المپیاد فیزیک ایران همه ساله اوایل اردیبهشت به صورت تشریحی برگزار می شود که فقط قبول شدگان مرحله اول المپیاد فیزیک ایران میتوانند در آن شرکت کنند و اسامی حدود 40 نفر از آنها اواخر خرداد به عنوان قبول شدگان مرحله دوم از سوی باشگاه دانش پژوهان جوان اعلام می شود. این آزمون شامل معمولاً حدود 8 سؤال تئوری تشریحی و یک سؤال عملی آزمایشگاه و حدود 4 ساعت وقت است.

در ادامه، سؤالات مرحله دوم المپیاد فیزیک ایران از دوره اول تا آخرین دوره برگزار شده برای دریافت ارائه میگردد.

انتشار مجازی یا کاغذی این سؤالات برای استفاده دانش آموزان ایران زمین صرفاً به همان صورت ارائه شده و ذکر منبع (ایرانفو IranPhO) بلامانع است.


 سؤالات مرحله دوم - اولین المپیاد فیزیک ایران

 پاسخنامه مرحله دوم - اولین المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله دوم - دومین المپیاد فیزیک ایران 

 پاسخنامه مرحله دوم - دومین المپیاد فیزیک ایران 


 سؤالات مرحله دوم - سومین المپیاد فیزیک ایران

 پاسخنامه مرحله دوم - سومین المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله دوم - چهارمین المپیاد فیزیک ایران

 پاسخنامه مرحله دوم - چهارمین المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله دوم - پنجمین المپیاد فیزیک ایران

 پاسخنامه مرحله دوم - پنجمین المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله دوم - ششمین المپیاد فیزیک ایران

 پاسخنامه مرحله دوم - ششمین المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله دوم - هفتمین المپیاد فیزیک ایران

 پاسخنامه مرحله دوم - هفتمین المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله دوم - هشتمین المپیاد فیزیک ایران

 پاسخنامه مرحله دوم - هشتمین المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله دوم - نهمین المپیاد فیزیک ایران

 پاسخنامه مرحله دوم - نهمین المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله دوم - دهمین المپیاد فیزیک ایران

 پاسخنامه مرحله دوم - دهمین المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله دوم - یازدهمین المپیاد فیزیک ایران

 آزمایش مرحله دوم - یازدهمین المپیاد فیزیک ایران

 پاسخنامه مرحله دوم - یازدهمین المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله دوم - دوازدهمین المپیاد فیزیک ایران

 آزمایش مرحله دوم - دوازدهمین المپیاد فیزیک ایران

 پاسخنامه مرحله دوم - دوازدهمین المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله دوم - سیزدهمین المپیاد فیزیک ایران

 آزمایش مرحله دوم - سیزدهمین المپیاد فیزیک ایران

 پاسخنامه مرحله دوم - سیزدهمین المپیاد فیزیک ایران


سؤالات مرحله دوم - چهاردهمین المپیاد فیزیک ایران - اردیبهشت 1380


سؤالات مرحله دوم - پانزدهمین المپیاد فیزیک ایران - اردیبهشت 1381

 آزمایش مرحله دوم - پانزدهمین المپیاد فیزیک ایران - اردیبهشت 1381


سؤالات مرحله دوم - شانزدهمین المپیاد فیزیک ایران - اردیبهشت 1382

 آزمایش مرحله دوم - شانزدهمین المپیاد فیزیک ایران - اردیبهشت 1382

 پاسخنامه مرحله دوم - شانزدهمین المپیاد فیزیک ایران


سؤالات مرحله دوم - هفدهمین المپیاد فیزیک ایران - اردیبهشت 1383

 پاسخنامه مرحله دوم  - هفدهمین المپیاد فیزیک ایران


سؤالات مرحله دوم - هجدهمین المپیاد فیزیک ایران - اردیبهشت 1384

 آزمایش مرحله دوم - هجدهمین المپیاد فیزیک ایران - اردیبهشت 1384

 پاسخنامه مرحله دوم  - هجدهمین المپیاد فیزیک ایران


سؤالات مرحله دوم - نوزدهمین المپیاد فیزیک ایران - اردیبهشت 1385

 آزمایش مرحله دوم - نوزدهمین المپیاد فیزیک ایران - اردیبهشت 1385

 پاسخنامه مرحله دوم - نوزدهمین المپیاد فیزیک ایران


سؤالات مرحله دوم - بیستمین المپیاد فیزیک ایران - اردیبهشت 1386

 آزمایش مرحله دوم - بیستمین المپیاد فیزیک ایران - اردیبهشت 1386

 پاسخنامه مرحله دوم - بیستمین المپیاد فیزیک ایران


سؤالات مرحله دوم - بیست و یکمین المپیاد فیزیک ایران - اردیبهشت 1387

 آزمایش مرحله دوم - بیست و یکمین المپیاد فیزیک ایران - اردیبهشت 1387


 سؤالات مرحله دوم - بیست و دومین المپیاد فیزیک ایران - اردیبهشت 1388

 آزمایش مرحله دوم - بیست و دومین المپیاد فیزیک ایران - اردیبهشت 1388


 سؤالات مرحله دوم - بیست و سومین المپیاد فیزیک ایران - اردیبهشت 1389

 آزمایش مرحله دوم - بیست و سومین المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله دوم - بیست و چهارمین المپیاد فیزیک ایران - اردیبهشت 1390

 پاسخنامه مرحله دوم - بیست و چهارمین المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله دوم - بیست و پنجمین المپیاد فیزیک ایران - اردیبهشت 1391

 پاسخنامه مرحله دوم - بیست و پنجمین المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله دوم - بیست و ششمین المپیاد فیزیک ایران - اردیبهشت 1392

 آزمایش مرحله دوم - بیست و ششمین المپیاد فیزیک ایران - اردیبهشت 1392

 پاسخنامه مرحله دوم - بیست و ششمین المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله دوم - بیست و هفتمین المپیاد فیزیک ایران - اردیبهشت 1393

 آزمایش مرحله دوم - بیست و هفتمین المپیاد فیزیک ایران - اردیبهشت 1393

 پاسخنامه مرحله دوم- بیست و هفتمین المپیاد فیزیک ایران (ایرانفو)

 پاسخنامه مرحله دوم- بیست و هفتمین المپیاد فیزیک ایران (باشگاه دانش پژوهان جوان)


 سؤالات مرحله دوم - بیست و هشتمین المپیاد فیزیک ایران - اردیبهشت 1394

 آزمایش مرحله دوم - بیست و هشتمین المپیاد فیزیک ایران - اردیبهشت 1394

 پاسخنامه سؤالات مرحله دوم - بیست و هشتمین المپیاد فیزیک ایران

 پاسخنامه آزمایش مرحله دوم - بیست و هشتمین المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله دوم - بیست و نهمین المپیاد فیزیک ایران - اردبهشت 1395

 آزمایش مرحله دوم - بیست و نهمین المپیاد فیزیک ایران - اردیبهشت 1395

 پاسخنامه سؤالات مرحله دوم - بیست و نهمین المپیاد فیزیک ایران

 پاسخنامه آزمایش مرحله دوم - بیست و نهمین المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله دوم - سی اُمین المپیاد فیزیک ایران - فروردین 1396

 آزمایش مرحله دوم - سی اُمین المپیاد فیزیک ایران - فروردین 1396 

 پاسخنامه سؤالات مرحله دوم - سی اُمین المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله دوم - سی و یکمین المپیاد فیزیک ایران - اردیبهشت 1397

 پاسخنامه سؤالات مرحله دوم - سی و یکمین المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله دوم - سی و دومین المپیاد فیزیک ایران - اردیبهشت 1398  (جدید)

 پاسخنامه سؤالات مرحله دوم - سی و دومین المپیاد فیزیک ایران  (جدید)


برای مطالعه نکاتی در مورد مرحله دوم المپیاد فیزیک ایران، به اینجا مراجعه کنید.